Miljö/Energi

Bör Sverige utforska och satsa på mer miljövänliga energikällor för exempelvis produktion av Värme, Kyla samt El-energi produktion genom geotermisk djupbrunns teknik där dessa energiformer kan produceras direkt i den Svenska jordskorpan om än på lite större djup än normalt likt det man gör på Island där dessa energiformer finns tämligen nära ytan på Island på grund av de geotermiska förhållandena där.

Bör Sverige utforska och satsa på nya miljövänliga energiformer som el-produktion genom Geotermisk värmeenergi via Geotermisk djupbrunns teknik.

Bör Sverige satsa på mer ny miljövänlig energiteknik för att fasa ut och på sikt i det närmaste helt frångå fossila energiformer och bränslen som Kol, Olja och Naturgas där Sverige mer går in för att ersätta dessa fossila energiformer och bränslen med exempelvis Vätgas, Solenergi, Vindkraft mm, där även bränslekostnaderna framöver kan minskas ner för fordon och transporter till 5-7 kr/mil med bränsleskatten inräknad.

Bör Sverige satsa på ny teknik för att minska och fasa ut oljeberoendet genom att satsa på mer miljövänlig energiteknik.

Bör Sverige bättre storskaligt börja tillvarata utrangerat material som byggmaterial och annat material för återanvändning exempelvis som basråvaror vid nytillverkning för att minska CO2 utsläpp vilket därtill skulle skapa många arbetstillfällen i Sverige.

Bör Sverige bättre storskaligt börja tillvarata utrangerat material som byggmaterial och annat material för återanvändning.

Ska Sverige mer storskaligt tillvarata miljövänlig Geotermisk kyla och värmeenergi från den Svenska jordskorpan för att värma samt kyla bostäder och byggnader där även värmeenergin kan nyttjas för storskalig elproduktion som kan kommpletera eller ersätta Kärnkraften framöver.

Ska Sverige mer storskaligt tillvarata miljövänlig Geotermisk kyla och värmeenergi från den Svenska jordskorpan.

Bör Sverige satsa på ny teknik och metod för bränsleframställning som påminner om växternas fotosyntes. Det är en ny typ av solcell som i stället för att göra ljus till elektricitet konverterar atmosfäriskt koldioxid till ett kolvätebaserat bränsle med solljuset som enda energikälla, för att dels skapa arbetstillfällen dels producera bränsle samt för att minska CO2 halterna i atmosfären.

https://www.nyteknik.se/energi/har-blir-koldioxid-bransle-6592197

Bör Sverige satsa på ny teknik och metod för bränsleframställning som påminner om växternas fotosyntes.

70

Ska Sverige fortsätta ta emot sopor och brännbart utrangerat brännbart byggmaterial mot betalning från exempelvis Norge där detta kan producera värme och elektricitet i Sverige.

74

Bör Sverige satsa på att bli helt "CO2 neutrala" samt nyttja koldioxiden genom insamling via CO2 insugnings sugar för användning i växthus mm.

Bör nästa generations 5G telefonisystem som anses av vissa som ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa, 
5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa där Post- och telestyrelsen, PTS, planerar storskaliga experiment med 5G, utan att någon utredning av konsekvens, där motståndare till 5G systemet menar att 5G systemet genererar Extremt höga frekvenser, Extremt hög strålning samt Extremt hög risk, bör denna fråga utredas grundligt innan detta 5G telefonisystem godkänns eller ges ett avslag för Sverige.

Bör nästa generations 5G telefonisystem som anses av vissa som ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa utredas bättre.

 Bör avgasfilter lagstadgas på alla bensin och dieselfordon för att minska utsläppen av skadliga cancerogena ämnen och partiklar i atmosfären likt de filter Aminex produserar.

http://www.afconsult.com/sv/gor-affarer-med-oss/referensprojekt/industrisektorn/automotive–vehicle/Amminex/

Bör avgasfilter lagstadgas på alla bensin och dieselfordon för att minska utsläppen av skadliga cancerogena ämnen och partiklar i atmosfären likt de filter Aminex producerar.

Bör man satsa skattemedel på effektiva konkreta miljöåtgärder i stället för att satsa skattepengarna på ineffektiva åtgärder som gör att stora delar av klimatbudgeten går till symbolpolitiska åtgärder som inte har någon större effekt på utsläppen, vilket även Johan Gustafsson, Slöseriombudsman på Skattebetalarnas förening skriver om.

Bör man sattsa skattemedel på effektiva konkreta miljöåtgärder i stället för att satsa skattepengarna på ineffektiva åtgärder som gör att stora delar av klimatbudgeten går till symbolpolitiska åtgärder som inte har någon större effekt på utsläppen.

163

Ska fossila bränslen som Kol och Olja fasas ut snarast möjligt för att minska CO2 utsläppen och partikelutsläppen i atmosfären och i luften i Sverige där även för att minska luftrelaterade sjukdoms bilder.

228

Bör Sverige satsa mer mot målet ett "Frostfritt Sverige" till 2045.

256

Bör "klimatförbättringarna" från Svensk sida mer innebära Minskade utsläpp, Ökad skogstillväxt, Ökad återanvändning av sopor, Nya miljövänliga bränslen, Ny miljöteknik samt, Miljövänliga energiformer.

257


Bör Sverige skapa en grundläggande fastslagen hållbar miljöpolitisk punktlista för att skapa en hållbar Svensk världsledande miljöpolitik.

260


Är regeringens införande av "Planekonomi" för elproduktionen att föredra framför "Marknadsekonomi" där planekonomin innebär antingen över eller underproduktion av el-energi.

261


Bör vi i Sverige acceptera att elenergin dels har en "Nätavgifts del samt en energikostnads del" där dessa båda delar ökar energikostnaden totalt.

262


Bör vi i Sverige förstatliga "El-energi distributionsnätet" där elbolagen tvingas betala en nätavgift till den Svenska staten, så att elpriserna går ner.

Från och med nästa år kommer plastpåsar att bli beskattade, det rapporterar TV4 Nyheterna.  

”Det gör ju att människor kan fundera över om man behöver en plastkasse eller om det finns andra sätt att transportera hem varorna”, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till kanalen.

https://www.di.se/live/regeringen-infor-chockskatt-pa-plastpasar/


Kommer det ökade priset på plastpåsar till 7 kr/plastpåse att hjälpa till med att rädda klimatet och miljön.